Solving Graph Problems Using Gaussian Boson Sampling

Author(s): Yu-Hao Deng, Si-Qiu Gong, Yi-Chao Gu, Zhi-Jiong Zhang, Hua-Liang Liu, Hao Su, Hao-Yang Tang, Jia-Min Xu, Meng-Hao Jia, Ming-Cheng Chen, Han-Sen Zhong, Hui Wang, Jiarong Yan, Yi Hu, Jia Huang, Wei-Jun Zhang, Hao Li, Xiao Jiang, Lixing You, Zhen Wang, Li Li, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan

A quantum photonic device can perform some real-world tasks more efficiently than classical computers.

[Phys. Rev. Lett. 130, 190601] Published Tue May 09, 2023

Source link